Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

 

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw     persoonlijke en medische gegevens
  • en door te zorgen dat onbevoegden     geen toegang tot uw gegevens hebben.

 

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

 

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

 

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

 

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

 

Voor de details van ons Privacybeleid:

  • klik hier     [link bij gebruik op website]

“privacybeleid” : Privacybeleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn.

Margarita Petrova, arts, acupuncturist is verantwoordelijk voor gegevensbescherming.

Doel gegevensvastlegging:
-(para-)medische behandeling
-behandeling met acupunctuur
-verwijzing
-administratie, maken van afspraken
-innen van consultkosten
-facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
-voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wij noteren in uw dossier:
-naam, adres, woonplaats
-telefoonnummer
-e-mailadres
-geboortedatum
-zorgverzekeringsnummer

Bijzondere persoonsgegevens:

-Burger Service Nummer (BSN)
-medische gegevens
-relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
-contactgegevens van de huisarts

Bij minderjarigen < 16 jaar:
-naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
-schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier
15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
-om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
-voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
-geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:

-uw naam, adres, woonplaats
-uw klantnummer en/of geboortedatum
-mogelijk BSN
-de datum van de behandeling
-korte omschrijving van de behandeling
-prestatiecode, bijvoorbeeld 24104 acupunctuur
-de kosten van het consult

Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd  hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

Uw rechten:
Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

*  Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
Met betrekking tot contact per email:
gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen:
Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

Meldplicht datalekken
Wij beschikken over een protocol datalekken.

Overig

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.
Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG